SŁOWNIK DEWELOPERA / LOGISTYKA
M. Fertsch (red.), /Słownik terminologii logistycznej/ .ILiM, Poznań, 2006

ADC Automatyczne Gromadzenie Danych

1. Oznacza bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu komputerowego lub innego urządzenia sterowanego mikroprocesorem bez użycia klawiatury, z użyciem określonej techniki ADC, np. kodu kreskowego.
2. Określenie zbioru technik maszynowego od-czytu danych, np. przez kod kreskowy.
Wcześniejsze nazwy: Auto ID, AIDC.

centrum logistyczne

Obiekt przestrzenie-funkcjonalny wraz z infra-strukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowa-niem, magazynowaniem, rozdziałem i wyda-waniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.

controlling logistyki

System zarządczy obejmujący zespół przedsię-wzięć, zasad, metod i technik w procesach organizacji informacji, planowania, sterowania i kontroli funkcji logistyki na poziomie strategii operacyjnej i zarządzania operacyjnego, zo-rientowany na osiągnięcie założonego wyniku (celu).

dystrybucja

Ogół czynności zapewniających klientowi do-stępność dóbr w wymaganej jakości, ilości, miejscu i terminie.

EDI elektroniczna wymiana danych

Bezpapierowa wymiana dokumentów handlo-wych i innych dokumentów pomiędzy systema-mi informatycznymi partnerów biznesowych, przy minimalnym udziale człowieka.

etykieta logistyczna
Oznaczenie indywidualne jednostki logistycz-nej, zwane też etykietą transportową lub ety-kietą wysyłkową.

indeksy magazynowe

Symbole i nazwy jednoznacznie określające występujące w magazynie zapasy, wyposaże-nie magazynowe, adresy miejsc składowych itp. oraz wielkości będące przedmiotem ewi-dencji, rozliczeń i organizacji pracy w maga-zynie.

infrastruktura logistyczna

System dróg lądowych, wodnych, portów lotni-czych, portów morskich i/lub sieci telekomuni-kacyjnych znajdujących się na określonym te-renie. W systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się trzy składowe infrastruktury logi-stycznej: infrastrukturę liniową, punktową i ko-munikacyjną (informatyczną).
inwentaryzacja zapasów magazynowych
Działania związane z ustaleniem rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie.

jednostka logistyczna

Dowolna kombinacja jednostek handlowych, utworzona dla potrzeb przechowywania lub transportu, w celu identyfikowania i śledzenia tych jednostek w łańcuchu dostaw. Inne naz-wy: jednostka transportowa, jednostka wysył-kowa.

jednostka ładunkowa

Ładunek uformowany z pojedynczych ładun-ków lub opakowań, odpowiednio zabezpieczo-ny przed rozformowaniem, w taki sposób, aby był przystosowany do przemieszczania, trans-portu, piętrzenia i składowania jako zwarta jednostka. Termin ten jest także używany do opisu pojedynczego dużego ładunku.

kanał dystrybucji

1. Zbiór wzajemnie zależnych organizacji współ-uczestniczących w procesie dostarczania produktu i usługi do nabywcy.
2. Droga, którą przebywają towary lub tytuł własności do towarów od dostawcy początkowego do ostatecznego klienta/konsumenta/użytkownika, określona przez charakter stron handlujących, np. hurtownika, detalisty, nabywających kolejno tytuł własności do towarów.

kod kreskowy

Jedna z technik ADC; kombinacja znaków symbolu i cech wymaganych w określonej symbolice, zawierająca ciche strefy, znaki start i stop, znaki danych, znaki kontrolne i inne znaki pomocnicze, które razem tworzą kompletną całość, czytelną dla skanera.
wróć do listy [^]